" อธิบายนรกสวรรค์ ด้วยกฎเทอร์โมไดนามิกส์ "


ศาสตราจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลท่านหนึ่ง ได้ออกข้อสอบวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แก่นักศึกษาชั้นปีที่สามข้อหนึ่งเป็นลักษณะของข้อส อบการบ้าน โจทย์กําหนดว่าจงหาว่านรกนั้นร้อนแค่ไหนโดยใช้ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์อธิบาย

นักศึกษามีเวลาหนึ่งคืนในการคิดหาคําตอบ นักศึกษาส่วนใหญ่เขียนอธิบายข้อสอบโดยใช้ทฤษฎีของบอยล์แต่ไม่มีใครสามารถทําข้อสอบข้ อนี้ได้คะแนนเต็มยกเว้นนักศึกษาคนหนึ่ง ลองมาดูคําตอบของนักศึกษาคนนี้ว่าเขาตอบว่าอย่างไร

วิธีทําและคําอธิบาย:
ก่อนอื่นเราต้องกําหนดขอบเขตหรือที่เรียกว่า boundary condition ก่อนว่าจะตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับนรกที่เราจะคํานวณหาอุณหภูมิความร้อนอย่างไร

นรกต้องเป็นสถานที่ที่มีตัวตน มีขนาดหรือมวลที่รู้แน่นอน นรกนั้นต้องเป็นระบบเปิดเพราะมีการถ่ายเทเข้าหรือออกของมวล มวลที่กําหนดนั้นก็คือ วิญญาณ นั่นเอง

มีข้อพิสูจน์บางประการว่าเมื่อคนตายแล้วนําหนักตัวจะลดลงเล็กน้อย ซึ่งก็คือมวลหรือน้ำหนักของ
วิญญาณที่ออกจากร่างนั่นเอง มวลเข้ากําหนดให้เป็นวิญญาณที่ตายแล้วตกนรก ส่วนมวลออกก็คือวิญญาณที่ใช้กรรมในนรกเสร็จแล้ว พลังงานสามารถผ่านเข้าออกจากนรกได้เพราะว่าวิญญาณนั้นมีพลังงานอยู่ ตัวแปรที่สําคัญอีกอย่างคืออัตราการไหลเข้าออกของวิญญาณ ในนรกนั้นว่ามีมากน้อยเพียงไร การที่คนเราตายไปแล้วจะตกนรกหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนา ศาสนาบางศาสนามีข้อบัญญัติว่าหากใครไม่ได้นับถือศาสนาตน คนๆ นั้นต้องตกนรก และคนที่ตกนรกเพราะไม่ได้นับถือศาสนาดังกล่าวก็มีข้อกําหนดทางศาสนาของเขาอีกว่า ศาสนาที่บัญญัติให้คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาตนต้องตกนรกนั้นเปรียบเสมือนซาตานและคนที่ นับถือซาตานจะต้องตกนรก สรุปแล้วถ้าในโลกมีศาสนาที่ขัดแย้งกันทุกคนบนโลกก็ตกนรกหมด ดังนั้นเราจึงสรุปจากสมมุตติฐานนี้ได้ว่าวิญญาณทุกดวงไปลงนรกหมด และวิญญาณทุกดวงที่ตกนรกไปจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะการที่เป็นพวกนอกศาสนากับเป็นซาต านนั้นถือบาปหาบุญ

จากนั้นเราใช้กฎของบอยส์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของระบบที่ขย ายหรือหดตัวกับมวลและพลังงานที่เข้าหรือออกจากระบบ ดังนั้นจึงสามารถแบ่งสมมุติใหม่ออกได้เป็นสามข้อคือ

หนึ่ง… หากนรกนั้นมีมวลและพลังงานที่มากับวิญญาณเพิ่มเข้าไปโดยที่ระบบหรือนรกขยายตัวออกได้ เร็วไม่ทัน นรกนั้นจะมีความหนาแน่นและมีความร้อนมหาศาลจนถึงจุดหนึ่งนรกจะระเบิดแตกออกเป็นเสี่ย งๆ
สอง… หากการขยายตัวของนรกนั้นเท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้นของมวลและพลังงาน นรกจะมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิตอนที่นรกถือกำเนิดขึ้นมา และคงสภาพนั้นตลอดกาล
และสาม… หากนรกขยายตัวได้เร็วกว่าอัตราการเข้ามาของมวลและพลังงานจะทําให้อุณหภูมิของนรกลดลง เรื่อยๆ จนทุกอย่างอยู่ที่อุณหภูมิศูนย์องศาสมบูรณ์ -273.15 องศาเซลเซียส หรือที่เรียกว่า Hell Freeze Over

เมื่อมาถึงตรงนี้ นักศึกษาคนนั้นเขียนอธิบายต่อว่าผมเคยแอบปิ๊งสาวสวยหุ่นเซ็กซี่คนหนึ่งและเอ่ยปากชวน เธอไปเดท แต่เธอกลับปฎิเสธและบอกว่า "คิดจะนอนกับฉันล่ะก็รอให้นรกเย็นก่อนเถอะ" แม้จะโดนปฎิเสธแต่ผมก็ไม่เลิกราเฝ้าเอาใจและทําดีต่อเธออย่างสม่ำเสมอจนในที่สุดวันห นึ่งเธอก็ใจอ่อนให้ผมได้นอนกับเธอ ดังนั้น คําที่เธอกล่าวไว้จึงทําให้ผมเลือกสมมุติฐานข้อที่สามที่ว่าปริมาตรของนรกขยายใหญ่ได ้เร็วกว่าการเข้ามาของวิญญาณและพลังงานและในที่สุดแล้วที่ ณ จุดหนึ่งของเวลานรกจะมีอุณหภูมิเท่ากับศูนย์องศาสัมบูรณ์ ดังนั้นคําตอบก็คือ ณ เวลานี้ยังตอบไม่ได้ว่านรกร้อนเท่าไหร่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆ มีอุณหภูมิลดลงจนถึง -273.15 องศาเซลเซียส และคงอุณหภูมินั้นไปตลอดกาล

ท่านศาสตราจารย์ให้นักศึกษาคนนั้นได้คะแนนเต็ม...

creit http://www.mythland.org โดยคุณ cryptomnesia

Comment

Comment:

Tweet

555+
นรกเย็นconfused smile
แหม... อันนี้ล่ะถูกใจนักเชียว

#2 By Lagnadan on 2008-04-29 12:43

#1 By ไกด่ำก (124.157.173.60) on 2008-03-26 10:22